Ogłoszenia

Szkolna tablica ogoszeń

TERMINY FLUORYZACJI w roku szkolnym 2018/2019

Plan fluoryzacji - pi─ůtki (I TERMIN)

kl. I, II, III

19.10.2018r,

23.11.2018r.

04.01.2019r.

15.02.2019r.

15.03.2019r.

12.04.2019r.

Plan fluoryzacji - pi─ůtki (II Termin)

klasy IV, Va, Vb, VI

26.10.2018r.

30.11.2018r.

11.01.2019r.

22.02.2019r.

22.03.2019r.

26.04.2019r.

Procedury kwalifikowania uczniów na zaj─Öcia z gimnastyki korekcyjnej 

Zarz─ůdzenie dyrektora szko┼éy nr 21/2017/2018 z dnia 10.04.2018

 1.  Z wnioskiem o obj─Öcie dziecka zaj─Öciami gimnastyki korekcyjnej wyst─Öpuje rodzic. Do wniosku do┼é─ůcza skierowanie od lekarza rodzinnego, pediatry lub ortopedy. Skierowanie winno zawiera─ç dok┼éadne okre┼Ťlenie przyczyn skierowania – opis rodzaju wady postawy.
 2. Dyrektor podejmuje decyzj─Ö o zakwalifikowaniu dziecka na zaj─Öcia gimnastyki korekcyjnej.
 3. W pierwszej kolejno┼Ťci kwalifikowane s─ů dzieci ze skierowaniami od lekarza specjalisty w zakresie wad postawy.
 4. Prowadz─ůcy zaj─Öcia ustala plan zaj─Ö─ç w porozumieniu z dyrekcj─ů szko┼éy i przekazuje informacje wychowawcom i rodzicom. Wszelkie zmiany w planie musz─ů by─ç ustalane z dyrekcj─ů szko┼éy.
 5. Prowadz─ůcy zaj─Öcia spotyka si─Ö z rodzicami i udziela wskazówek dotycz─ůcych ─çwiczenia w domu.
 6. Zaj─Öcia odbywaj─ů si─Ö w sali gimnastycznej w grupach do 15 uczniów.
 7. W miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci szko┼éa organizuje zaj─Öcia na basenie dla uczniów zakwalifikowanych do gimnastyki korekcyjnej.
 8. Udzia┼é ucznia w zaj─Öciach trwa do czasu ust─ůpienia przyczyny skierowania dziecka na zaj─Öcia.
 9. Uczestnik zaj─Ö─ç zobowi─ůzuje si─Ö do systematycznego i aktywnego w nich udzia┼éu. Wszelkie nieobecno┼Ťci podlegaj─ů usprawiedliwieniu w ci─ůgu tygodnia.
 10. W razie nieusprawiedliwionej nieobecno┼Ťci na co najmniej trzech zaj─Öciach ucze┼ä mo┼╝e by─ç z nich wykluczony. Z propozycj─ů wykluczenia wyst─Öpuje prowadz─ůcy zaj─Öcia do dyrektora szko┼éy.
 11. Zadania nauczyciela gimnastyki korekcyjnej:
  a. Sporz─ůdzenie listy uczniów obj─Ötych zaj─Öciami z gimnastyki korekcyjnej w bie┼╝─ůcym roku szkolnym., uzgodnienie z dyrekcj─ů sk┼éadu grup oraz rozk┼éadu zaj─Ö─ç,
  b. Prowadzenie zaj─Ö─ç gimnastyki korekcyjnej dla uczniów, u których stwierdzono wady postaw,
  c. Prowadzenie dokumentacji ucz─Öszczania dzieci na zaj─Öcia, sporz─ůdzanie sprawozda┼ä podsumowuj─ůcych,
  d. Wyst─ůpienie z wnioskiem do dyrektora szko┼éy o zako┼äczenie udzielania pomocy w formie zaj─Ö─ç korekcyjnych w sytuacji wyeliminowania wady u dziecka lub na skutek nie ucz─Öszczania.
 12. Zasady przyj─Öcia dziecka na zaj─Öcia z gimnastyki korekcyjnej:
  a. Warunkiem przyj─Öcia dziecka na zaj─Öcia z gimnastyki korekcyjnej jest aktualne za┼Ťwiadczenie lekarskie od specjalisty – okre┼Ťlaj─ůce rodzaj wady,
  b. Za┼Ťwiadczenie nale┼╝y do┼é─ůczy─ç do wniosku o obj─Öcie dziecka zaj─Öciami gimnastyki korekcyjnej skierowanym do dyrektora szko┼éy bezpo┼Ťrednio po uzyskaniu go od specjalisty, ale w nowym roku szkolnym do 20 wrze┼Ťnia danego roku szkolnego,
  c. Z wnioskiem o przyj─Öcie dziecka na zaj─Öcia korekcyjne wyst─Öpuje rodzic (prawny opiekun).

(data i podpis dyrektora)

 Konkurs plastyczny "Or┼éy niepodleg┼éo┼Ťci 1918-1919"

Celem konkursu jest: rozwój umiej─Ötno┼Ťci w┼Ťród dzieci. Rozwijanie wyobra┼║ni i ┼Ťwiadomo┼Ťci historycznej. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo. Konkurs plastyczny adresowany jest dla uczniów klas 4-6 z terenu Gminy Orchowo. Prace wykonane w dowolnej technice plastycznej maj─ů przedstawia─ç tematyk─Ö or┼éów, noszonych na czapkach przez uczestników Walki o Niepodleg┼éo┼Ť─ç 1918-1919.
Format plac plastycznych jest dowolny. Ka┼╝dy z uczniów mo┼╝e przekaza─ç po jednej pracy.

Praca plastyczna winna by─ç opisana na odwrocie wg powy┼╝szego wzoru:
Imię i nazwisko, klasa, szkoła, tytuł pracy, numer do kontaktu
Zg┼éoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich

Osoby bior─ůce udzia┼é w konkursie wyra┼╝aj─ů zgod─Ö na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997roku, Dz.u.Nr 133, poz 833, z pó┼║. zm.) Prace zg┼éoszone do Konkursu nie b─Öd─ů zwracane autorom.
Ocena prac konkursowych: Prace należy składać w terminie do 4 czerwca 2018r w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Orchowo.
O wy┼éonieniu laureatów Konkursu decyduje Jury powo┼éane przez Organizatora. Jury pod uwag─Ö we┼║mie: umiej─Ötno┼Ť─ç doboru tematu pracy, umiej─Ötno┼Ť─ç doboru tematu pracy, jako┼Ť─ç wykonania, oryginalno┼Ť─ç. Decyzje Komisji Konkursowej s─ů ostateczne. Prace przechodz─ů na w┼éasno┼Ť─ç organizatora.

Gminny Konkurs "Marsza┼éek Józef Pi┼ésudski - Bohater naszej niepodleg┼éo┼Ťci"


Organizatorem Konkursu jest: Bibloteka Publiczna Gminy Orchowo, Zespó┼é Szkolno-Przedszkolny w Orchowie.
Celem Konkursu  jest: popularyzowanie dziejów, warto┼Ťci i tradycji historycznej. Upowszechnianie ┼Ťwiadomo┼Ťci historycznej, upami─Ötnienie i uczczenie wydarze┼ä oraz osób zwi─ůzanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodleg┼éo┼Ťci przez Polsk─Ö.
Zasady Konkursu: Konkurs adresowany jest dla uczniów klas 7, 2 i 3 Gimnazjum z terenu Gminy Orchowo. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest stworzenie eseju historycznego w formie wydruku komputerowego (r─Ökopisy nie b─Öd─ů rozpatrywane), których tre┼Ť─ç nawi─ůzywa─ç b─Ödzie do sylwetki Józefa Pi┼ésudskiego, jego biografii, przemówie┼ä, rozkazów, cytatów. ┼ü─ůczna objeto┼Ť─ç tekstu do 12 stron znormalizowanego formatu A4, czcionka Times new Roman, 12 punktowa. Esej nie mo┼╝e by─ç wcze┼Ťniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach. Dostarczenie prac konkursowych jest jednocze┼Ťnie zgod─ů autora na wykorzystanie ich w formie publikacji reklamowych lub pokonkursowych bez wyp┼éaty honorarium. Organizator nie zwraca tekstów nades┼éanych na Konkurs. Prace konkursowe b─Öd─ů oceniane przez Jury powo┼éane przez organizatorów. Ostateczny termin dostarczenia prac konkursowych up┼éywa 4 czerwca 2018 roku. O wy┼éonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powo┼éane przez organizatora. Laureaci zostan─ů powiadomieni i zaproszeni na uroczysto┼Ť─ç wr─Öczania nagród i wyró┼╝nie┼ä oraz okliczno┼Ťciowych upominków.