Dokumenty

Dokumenty


                 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
   DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci obj─Ötych
wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pe┼éni─ů funkcje
opieku┼äcze, wychowawcze i kszta┼éc─ůce. Zapewniaj─ů dzieciom mo┼╝liwo┼Ť─ç wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych,
przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
Celem wychowania przedszkolnego jest:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnie┼ä oraz kszta┼étowanie czynno┼Ťci intelektualnych potrzebnych dzieciom
w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu warto┼Ťci, w tym wychowywanie dzieci tak, ┼╝eby lepiej orientowa┼éy si─Ö w tym, co jest dobre, a co z┼ée;
3) kszta┼étowanie u dzieci odporno┼Ťci emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,
w tym tak┼╝e do ┼éagodnego znoszenia stresów i pora┼╝ek;
4) rozwijanie umiej─Ötno┼Ťci spo┼éecznych dzieci, które s─ů niezb─Ödne w poprawnych relacjach z dzie─çmi i doros┼éymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjaj─ůcych wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zró┼╝nicowanych mo┼╝liwo┼Ťciach
fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawno┼Ť─ç fizyczn─ů; zach─Öcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dzieci─Öcej wiedzy o ┼Ťwiecie spo┼éecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiej─Ötno┼Ťci prezentowania
swoich przemy┼Ťle┼ä w sposób zrozumia┼éy dla innych;
8) wprowadzenie dzieci w ┼Ťwiat warto┼Ťci estetycznych i rozwijanie umiej─Ötno┼Ťci wypowiadania si─Ö poprzez muzyk─Ö,
taniec, ┼Ťpiew, ma┼ée formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kszta┼étowanie u dzieci poczucia przynale┼╝no┼Ťci spo┼éecznej (do rodziny, grupy rówie┼Ťniczej i wspólnoty narodowej)
oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawo┼Ťci, aktywno┼Ťci i samodzielno┼Ťci,
a tak┼╝e kszta┼étowanie tych wiadomo┼Ťci i umiej─Ötno┼Ťci, które s─ů wa┼╝ne w edukacji szkolnej;
11) przygotowanie dzieci do pos┼éugiwania si─Ö j─Özykiem obcym nowo┼╝ytnym poprzez rozbudzanie ich ┼Ťwiadomo┼Ťci j─Özykowej
i wra┼╝liwo┼Ťci kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki j─Özyków obcych na dalszych etapach
edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upo┼Ťledzeniem umys┼éowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie
┼Ťwiadomo┼Ťci istnienia odmienno┼Ťci j─Özykowej i kulturowej;
12) w przedszkolach umo┼╝liwiaj─ůcych dzieciom nale┼╝─ůcym do mniejszo┼Ťci narodowych i etnicznych oraz spo┼éeczno┼Ťci
pos┼éuguj─ůcej si─Ö j─Özykiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszo┼Ťciach narodowych
i etnicznych oraz o j─Özyku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z pó┼║n. zm.1)), podtrzymywanie i rozwijanie
poczucia to┼╝samo┼Ťci narodowej, etnicznej i j─Özykowej – przygotowanie dzieci do pos┼éugiwania si─Ö j─Özykiem mniejszo┼Ťci
narodowej lub etnicznej lub j─Özykiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich ┼Ťwiadomo┼Ťci narodowej, etnicznej
i j─Özykowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki j─Özyka mniejszo┼Ťci narodowej lub etnicznej lub j─Özyka
regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.
Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz poszczególni nauczyciele podejmuj─ů dzia┼éania maj─ůce na
celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju ka┼╝dego dziecka, stosownie do jego potrzeb i mo┼╝liwo┼Ťci, a w przypadku
dzieci niepe┼énosprawnych, w tym dzieci z upo┼Ťledzeniem umys┼éowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – stosownie
tak┼╝e do ich mo┼╝liwo┼Ťci psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego.
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 550 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 157, poz. 1241.
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 803
Cele te s─ů realizowane we wszystkich obszarach dzia┼éalno┼Ťci edukacyjnej przedszkola oraz innej formy wychowania
przedszkolnego. W ka┼╝dym z obszarów s─ů podane umiej─Ötno┼Ťci i wiadomo┼Ťci, którymi dzieci ko┼äcz─ůce wychowanie przedszkolne
powinny si─Ö wykazywa─ç.
Aby osi─ůgn─ů─ç cele wychowania przedszkolnego, nale┼╝y wspomaga─ç rozwój, wychowywa─ç i kszta┼éci─ç dzieci w nast─Öpuj─ůcych
obszarach:
1. Kszta┼étowanie umiej─Ötno┼Ťci spo┼éecznych dzieci: porozumiewanie si─Ö z doros┼éymi i dzie─çmi, zgodne funkcjonowanie
w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
Dziecko ko┼äcz─ůce wychowanie przedszkolne i rozpoczynaj─ůce nauk─Ö w szkole podstawowej:
1) obdarza uwag─ů dzieci i doros┼éych, aby rozumie─ç to, co mówi─ů i czego oczekuj─ů; grzecznie zwraca si─Ö do innych w domu,
w przedszkolu, na ulicy;
2) przestrzega regu┼é obowi─ůzuj─ůcych w spo┼éeczno┼Ťci dzieci─Öcej (stara si─Ö wspó┼édzia┼éa─ç w zabawach i w sytuacjach zadaniowych)
oraz w ┼Ťwiecie doros┼éych;
3) w miar─Ö samodzielnie radzi sobie w sytuacjach ┼╝yciowych i próbuje przewidywa─ç skutki swoich zachowa┼ä;
4) wie, ┼╝e nie nale┼╝y chwali─ç si─Ö bogactwem i nie nale┼╝y dokucza─ç dzieciom, które wychowuj─ů si─Ö w trudniejszych
warunkach, a tak┼╝e ┼╝e nie nale┼╝y wyszydza─ç i szykanowa─ç innych;
5) umie si─Ö przedstawi─ç: podaje swoje imi─Ö, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu mo┼╝na podawa─ç takie informacje.
2. Kszta┼étowanie czynno┼Ťci samoobs┼éugowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdra┼╝anie dzieci do utrzymywania
┼éadu i porz─ůdku.
Dziecko ko┼äcz─ůce wychowanie przedszkolne i rozpoczynaj─ůce nauk─Ö w szkole podstawowej:
1) umie poprawnie umy─ç si─Ö i wytrze─ç oraz umy─ç z─Öby;
2) w┼éa┼Ťciwie zachowuje si─Ö przy stole podczas posi┼éków, nakrywa do sto┼éu i sprz─ůta po sobie;
3) samodzielnie korzysta z toalety;
4) samodzielnie ubiera si─Ö i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie nara┼╝a ich na zgubienie lub kradzie┼╝;
5) utrzymuje porz─ůdek w swoim otoczeniu.
3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiej─Ötno┼Ťci komunikacyjnych dzieci.
Dziecko ko┼äcz─ůce wychowanie przedszkolne i rozpoczynaj─ůce nauk─Ö w szkole podstawowej:
1) zwraca si─Ö bezpo┼Ťrednio do rozmówcy, stara si─Ö mówi─ç poprawnie pod wzgl─Ödem artykulacyjnym, gramatycznym,
fleksyjnym i składniowym;
2) mówi p┼éynnie, niezbyt g┼éo┼Ťno, dostosowuj─ůc ton g┼éosu do sytuacji lub komunikuje si─Ö w inny zrozumia┼éy sposób;
3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
4) w zrozumia┼éy sposób mówi lub w inny sposób komunikuje o swoich potrzebach i decyzjach.
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynno┼Ťci intelektualnych, które stosuj─ů w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego
otoczenia.
Dziecko ko┼äcz─ůce wychowanie przedszkolne i rozpoczynaj─ůce nauk─Ö w szkole podstawowej:
1) przewiduje, w miar─Ö swoich mo┼╝liwo┼Ťci, jakie b─Öd─ů skutki czynno┼Ťci manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie
o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formu┼éuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty s─ů podobne,
a te s─ů inne;
3) stara si─Ö ┼é─ůczy─ç przyczyn─Ö ze skutkiem i próbuje przewidywa─ç, co si─Ö mo┼╝e zdarzy─ç.
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 803
5. Wychowanie zdrowotne i kszta┼étowanie sprawno┼Ťci fizycznej dzieci.
Dziecko ko┼äcz─ůce wychowanie przedszkolne i rozpoczynaj─ůce nauk─Ö w szkole podstawowej:
1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientowa─ç si─Ö w zasadach zdrowego ┼╝ywienia;
2) dostrzega zwi─ůzek pomi─Ödzy chorob─ů a leczeniem, poddaje si─Ö leczeniu, np. wie, ┼╝e przyjmowanie lekarstw i zastrzyki
s─ů konieczne;
3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miar─Ö swoich mo┼╝liwo┼Ťci, je┼╝eli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
4) uczestniczy w zaj─Öciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.
6. Wdra┼╝anie dzieci do dba┼éo┼Ťci o bezpiecze┼ästwo w┼éasne oraz innych.
Dziecko ko┼äcz─ůce wychowanie przedszkolne i rozpoczynaj─ůce nauk─Ö w szkole podstawowej:
1) wie, jak trzeba zachowa─ç si─Ö w sytuacji zagro┼╝enia i gdzie mo┼╝na otrzyma─ç pomoc, umie o ni─ů poprosi─ç;
2) orientuje si─Ö w bezpiecznym poruszaniu si─Ö po drogach i w korzystaniu ze ┼Ťrodków transportu;
3) zna zagro┼╝enia p┼éyn─ůce ze ┼Ťwiata ludzi, ro┼Ťlin oraz zwierz─ůt i unika ich;
4) wie, ┼╝e nie mo┼╝e samodzielnie za┼╝ywa─ç lekarstw i stosowa─ç ┼Ťrodków chemicznych (np. ┼Ťrodków czysto┼Ťci);
5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizowa─ç sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie
mo┼╝na si─Ö bezpiecznie bawi─ç, a gdzie nie.
7. Wychowanie przez sztuk─Ö – dziecko widzem i aktorem.
Dziecko ko┼äcz─ůce wychowanie przedszkolne i rozpoczynaj─ůce nauk─Ö w szkole podstawowej:
1) wie, jak nale┼╝y si─Ö zachowa─ç na uroczysto┼Ťciach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;
2) odgrywa role w zabawach parateatralnych, pos┼éuguj─ůc si─Ö mow─ů, mimik─ů, gestem i ruchem; umie pos┼éugiwa─ç si─Ö
rekwizytami (np. mask─ů).
8. Wychowanie przez sztuk─Ö – muzyka: ró┼╝ne formy aktywno┼Ťci muzyczno-ruchowej (┼Ťpiew, gra, taniec).
Dziecko ko┼äcz─ůce wychowanie przedszkolne i rozpoczynaj─ůce nauk─Ö w szkole podstawowej:
1) ┼Ťpiewa piosenki z dzieci─Öcego repertuaru oraz ┼éatwe piosenki ludowe; ch─Ötnie uczestniczy w zbiorowym ┼Ťpiewie,
w tańcach i muzykowaniu;
2) dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysoko┼Ťci d┼║wi─Öku) i wyra┼╝a je ruchem;
3) wyra┼╝a stany emocjonalne, poj─Öcia i zjawiska pozamuzyczne ró┼╝nymi ┼Ťrodkami aktywno┼Ťci muzycznej – instrumentalnej
(z u┼╝yciem instrumentów perkusyjnych oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej;
4) w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.
9. Wychowanie przez sztuk─Ö – ró┼╝ne formy plastyczne.
Dziecko ko┼äcz─ůce wychowanie przedszkolne i rozpoczynaj─ůce nauk─Ö w szkole podstawowej:
1) umie wypowiada─ç si─Ö w ró┼╝nych technikach plastycznych i przy u┼╝yciu elementarnych ┼Ťrodków wyrazu (takich jak
kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
2) przejawia, w miar─Ö swoich mo┼╝liwo┼Ťci, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dzie┼éami sztuki oraz tradycjami
i obrz─Ödami ludowymi ze swojego regionu;
3) wykazuje zainteresowanie malarstwem, rze┼║b─ů i architektur─ů (tak┼╝e architektur─ů zieleni i architektur─ů wn─Ötrz).
Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 803
10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
Dziecko ko┼äcz─ůce wychowanie przedszkolne i rozpoczynaj─ůce nauk─Ö w szkole podstawowej:
1) wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z ró┼╝norodnych materia┼éów (np. przyrodniczych), ma poczucie
sprawstwa („potrafi─Ö to zrobi─ç”) i odczuwa rado┼Ť─ç z wykonanej pracy;
2) u┼╝ywa w┼éa┼Ťciwie prostych narz─Ödzi podczas majsterkowania;
3) interesuje si─Ö urz─ůdzeniami technicznymi (np. u┼╝ywanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumie─ç, jak one
dzia┼éaj─ů, i zachowuje ostro┼╝no┼Ť─ç przy korzystaniu z nich.
11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
Dziecko ko┼äcz─ůce wychowanie przedszkolne i rozpoczynaj─ůce nauk─Ö w szkole podstawowej:
1) rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozs─ůdne
decyzje i nie nara┼╝a si─Ö na niebezpiecze┼ästwo wynikaj─ůce z pogody (np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie
zdejmuje czapki w mro┼║n─ů pogod─Ö);
2) wie, o czym mówi osoba zapowiadaj─ůca pogod─Ö w radiu i w telewizji, np. ┼╝e b─Ödzie pada┼é deszcz, ┼Ťnieg, wia┼é wiatr;
stosuje si─Ö do podawanych informacji w miar─Ö swoich mo┼╝liwo┼Ťci.
12. Wychowanie dla poszanowania ro┼Ťlin i zwierz─ůt.
Dziecko ko┼äcz─ůce wychowanie przedszkolne i rozpoczynaj─ůce nauk─Ö w szkole podstawowej:
1) nazywa oraz wyró┼╝nia ro┼Ťliny i zwierz─Öta ┼╝yj─ůce w ró┼╝nych ┼Ťrodowiskach przyrodniczych, np. na polu, na ┼é─ůce, w lesie;
2) wie, jakie warunki s─ů potrzebne do rozwoju zwierz─ůt (przestrze┼ä ┼╝yciowa, bezpiecze┼ästwo, pokarm) i wzrostu ro┼Ťlin
(┼Ťwiat┼éo, temperatura, wilgotno┼Ť─ç);
3) potrafi wymieni─ç zmiany zachodz─ůce w ┼╝yciu ro┼Ťlin i zwierz─ůt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób cz┼éowiek
mo┼╝e je chroni─ç i pomóc im, np. przetrwa─ç zim─Ö.
13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacj─ů matematyczn─ů.
Dziecko ko┼äcz─ůce wychowanie przedszkolne i rozpoczynaj─ůce nauk─Ö w szkole podstawowej:
1) liczy obiekty i odró┼╝nia b┼é─Ödne liczenie od poprawnego;
2) wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagaj─ůc sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zast─Öpczych;
3) ustala równoliczno┼Ť─ç dwóch zbiorów, a tak┼╝e pos┼éuguje si─Ö liczebnikami porz─ůdkowymi;
4) rozró┼╝nia stron─Ö lew─ů i praw─ů, okre┼Ťla kierunki i ustala po┼éo┼╝enie obiektów w stosunku do w┼éasnej osoby, a tak┼╝e
w odniesieniu do innych obiektów;
5) wie, na czym polega pomiar d┼éugo┼Ťci, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stop─ů;
6) zna sta┼ée nast─Öpstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesi─Öcy w roku.
14. Kszta┼étowanie gotowo┼Ťci do nauki czytania i pisania.
Dziecko ko┼äcz─ůce wychowanie przedszkolne i rozpoczynaj─ůce nauk─Ö w szkole podstawowej:
1) potrafi okre┼Ťli─ç kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kó┼éko w lewym górnym rogu
kartki, narysuj szlaczek, zaczynaj─ůc od lewej strony kartki;
2) potrafi uwa┼╝nie patrze─ç (organizuje pole spostrze┼╝eniowe), aby rozpozna─ç i zapami─Öta─ç to, co jest przedstawione na
obrazkach;
3) dysponuje sprawno┼Ťci─ů r─ůk oraz koordynacj─ů wzrokowo-ruchow─ů potrzebn─ů do rysowania, wycinania i nauki pisania;
4) interesuje si─Ö czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;
5) s┼éucha np. opowiada┼ä, ba┼Ťni i rozmawia o nich; interesuje si─Ö ksi─ů┼╝kami;
6) uk┼éada krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodr─Öbnia g┼éoski w s┼éowach o prostej budowie
fonetycznej;
7) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz cz─Östo stosowanych oznacze┼ä i symboli,
np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.
Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 803
15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
Dziecko ko┼äcz─ůce wychowanie przedszkolne i rozpoczynaj─ůce nauk─Ö w szkole podstawowej:
1) wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie one pracuj─ů, czym si─Ö zajmuj─ů;
2) zna nazw─Ö miejscowo┼Ťci, w której mieszka, zna wa┼╝niejsze instytucje i orientuje si─Ö w rolach spo┼éecznych pe┼énionych
przez wa┼╝ne osoby, np. policjanta, stra┼╝aka;
3) wie, jakiej jest narodowo┼Ťci, ┼╝e mieszka w Polsce, a stolic─ů Polski jest Warszawa;
4) nazywa god┼éo i flag─Ö pa┼ästwow─ů, zna polski hymn i wie, ┼╝e Polska nale┼╝y do Unii Europejskiej;
5) wie, ┼╝e wszyscy ludzie maj─ů równe prawa.
16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
Dziecko ko┼äcz─ůce wychowanie przedszkolne i rozpoczynaj─ůce nauk─Ö w szkole podstawowej:
1) uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;
2) rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie;
3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i ┼Ťpiewa piosenki w grupie;
4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy s─ů wspierane np. obrazkami, rekwizytami,
ruchem, mimik─ů, gestami.
17. Przygotowanie do pos┼éugiwania si─Ö j─Özykiem mniejszo┼Ťci narodowej lub etnicznej lub j─Özykiem regionalnym dzieci
nale┼╝─ůcych do mniejszo┼Ťci narodowych i etnicznych oraz spo┼éeczno┼Ťci pos┼éuguj─ůcej si─Ö j─Özykiem regionalnym, o których
mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszo┼Ťciach narodowych i etnicznych oraz o j─Özyku regionalnym.
Dziecko ko┼äcz─ůce wychowanie przedszkolne i rozpoczynaj─ůce nauk─Ö w szkole podstawowej:
1) uczestniczy w zabawach prowadzonych w j─Özyku mniejszo┼Ťci narodowej lub etnicznej lub j─Özyku regionalnym;
2) rozumie bardzo proste polecenia wydawane w j─Özyku mniejszo┼Ťci narodowej lub etnicznej lub j─Özyku regionalnym
i reaguje na nie;
3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i ┼Ťpiewa piosenki w grupie w j─Özyku mniejszo┼Ťci narodowej lub etnicznej lub
j─Özyku regionalnym;
4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych w j─Özyku mniejszo┼Ťci narodowej lub etnicznej
lub j─Özyku regionalnym;
5) wie, do jakiej wspólnoty narodowej, etnicznej lub j─Özykowej nale┼╝y;
6) zna god┼éo swojej wspólnoty narodowej, etnicznej lub j─Özykowej.
Zalecane warunki i sposób realizacji
W trosce o prawid┼éowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kszta┼écenia dzieci w wieku przedszkolnym
zaleca si─Ö nast─Öpuj─ůce proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu oraz innej formie wychowania przedszkolnego,
w rozliczeniu tygodniowym:
1) co najmniej jedn─ů pi─ůt─ů czasu nale┼╝y przeznaczy─ç na zabaw─Ö (w tym czasie dzieci bawi─ů si─Ö swobodnie, przy niewielkim
udziale nauczyciela);
2) co najmniej jedn─ů pi─ůt─ů czasu (w przypadku m┼éodszych dzieci – jedn─ů czwart─ů czasu) dzieci sp─Ödzaj─ů w ogrodzie
przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane s─ů tam gry i zabawy ruchowe, zaj─Öcia sportowe, obserwacje
przyrodnicze, prace gospodarcze, porz─ůdkowe i ogrodnicze itd.);
3) najwy┼╝ej jedn─ů pi─ůt─ů czasu zajmuj─ů ró┼╝nego typu zaj─Öcia dydaktyczne, realizowane wed┼éug programu wychowania
przedszkolnego;
4) pozosta┼éy czas – dwie pi─ůte czasu nauczyciel mo┼╝e dowolnie zagospodarowa─ç (w tej puli czasu mieszcz─ů si─Ö w szczególno┼Ťci
czynno┼Ťci opieku┼äcze, samoobs┼éugowe, organizacyjne).
Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 803
Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych maj─ůcych na celu poznanie mo┼╝liwo┼Ťci i potrzeb
rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
Z pocz─ůtkiem roku poprzedzaj─ůcego rozpocz─Öcie przez dziecko nauki w klasie I szko┼éy podstawowej nale┼╝y przeprowadzi─ç
analiz─Ö gotowo┼Ťci dziecka do podj─Öcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie
informacji, które mog─ů pomóc:
1) rodzicom w poznaniu stanu gotowo┼Ťci dziecka do podj─Öcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osi─ůganiu tej
gotowo┼Ťci, odpowiednio do potrzeb, wspomaga─ç;
2) nauczycielowi przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego przy opracowaniu indywidualnego programu
wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który b─Ödzie realizowany w roku poprzedzaj─ůcym rozpocz─Öcie
nauki w szkole podstawowej, a w przypadku dziecka posiadaj─ůcego orzeczenie o potrzebie kszta┼écenia specjalnego
– zespo┼éowi nauczycieli i specjalistów przy opracowywaniu lub modyfikowaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego;
3) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej przeprowadzaj─ůcym, w razie potrzeby zwi─ůzanej ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, pog┼é─Öbion─ů diagnoz─Ö dziecka.
W wielu obszarach wychowania przedszkolnego wyst─Öpuj─ů tre┼Ťci edukacji zdrowotnej. Ze wzgl─Ödu na dobro dzieci
nale┼╝y zadba─ç o kszta┼étowanie ich ┼Ťwiadomo┼Ťci zdrowotnej oraz nawyków dbania o w┼éasne zdrowie w codziennych sytuacjach
w przedszkolu i w domu, wspó┼épracuj─ůc w tym zakresie z rodzicami.
Przygotowanie dzieci do pos┼éugiwania si─Ö j─Özykiem obcym nowo┼╝ytnym powinno by─ç w┼é─ůczone w ró┼╝ne dzia┼éania realizowane
w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywa─ç si─Ö przede wszystkim w formie zabawy.
Nale┼╝y stworzy─ç warunki umo┼╝liwiaj─ůce dzieciom os┼éuchanie si─Ö z j─Özykiem obcym w ró┼╝nych sytuacjach ┼╝ycia codziennego.
Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym nowożytnym
w toku ró┼╝nych zaj─Ö─ç i zabaw, wspóln─ů lektur─Ö ksi─ů┼╝eczek dla dzieci w j─Özyku obcym, w┼é─ůczenie do zaj─Ö─ç rymowanek,
prostych wierszyków, piosenek, materia┼éów audiowizualnych w j─Özyku obcym.
Dokonuj─ůc wyboru j─Özyka obcego nowo┼╝ytnego, do pos┼éugiwania si─Ö którym b─Öd─ů przygotowywane dzieci ucz─Öszczaj─ůce
do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, nale┼╝y bra─ç pod uwag─Ö, jaki j─Özyk obcy nowo┼╝ytny jest
nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.
Realizacj─Ö programu wychowania przedszkolnego, uwzgl─Ödniaj─ůcego podstaw─Ö programow─ů wychowania przedszkolnego,
w oddziale w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, zależnie od czasu pracy oddziału lub innej formy
wychowania przedszkolnego, powierza si─Ö jednemu lub dwóm nauczycielom. Prowadzenie zaj─Ö─ç lub cz─Ö┼Ťci zaj─Ö─ç z zakresu
kszta┼étowania sprawno┼Ťci fizycznej dzieci, wychowania przez sztuk─Ö oraz przygotowania dzieci do pos┼éugiwania si─Ö j─Özykiem
obcym nowo┼╝ytnym mo┼╝na powierzy─ç innym nauczycielom posiadaj─ůcym odpowiednie kwalifikacje okre┼Ťlone w przepisach
w sprawie szczegó┼éowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre┼Ťlenia szkó┼é i wypadków, w których
mo┼╝na zatrudni─ç nauczycieli niemaj─ůcych wy┼╝szego wykszta┼écenia lub uko┼äczonego zak┼éadu kszta┼écenia nauczycieli.
W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze nauczyciele:
1) systematycznie informuj─ů rodziców o zadaniach wychowawczych i kszta┼éc─ůcych realizowanych w przedszkolu lub
innej formie wychowania przedszkolnego; zapoznaj─ů rodziców z podstaw─ů programow─ů wychowania przedszkolnego
i w┼é─ůczaj─ů ich do procesu nabywania przez dzieci wiadomo┼Ťci i umiej─Ötno┼Ťci w niej okre┼Ťlonych;
2) informuj─ů rodziców o sukcesach i k┼éopotach ich dzieci, a tak┼╝e w┼é─ůczaj─ů ich do wspierania osi─ůgni─Ö─ç rozwojowych
dzieci i ┼éagodzenia trudno┼Ťci, na jakie one natrafiaj─ů;
3) zach─Öcaj─ů rodziców do wspó┼édecydowania w sprawach przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego,
np. wspólnie organizuj─ů wydarzenia, w których bior─ů udzia┼é dzieci.
W celu w┼éa┼Ťciwego przygotowania dzieci do podj─Öcia nauki w szkole podstawowej nauczyciele powinni zna─ç podstaw─Ö
programow─ů kszta┼écenia ogólnego dla szkó┼é podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego.